TNO Fysieke belasting

TNO Fysieke belasting

beoordelen, aanpakken en kennis delen

Arbo in Bedrijf 2018: aandacht voor beeldschermwerk en repeterende bewegingen

Onlangs publiceerde het Ministerie van SZW ‘Arbo in Bedrijf 2018’: het onderzoek van de Inspectie SZW naar naleving van de Arbowet en specifieke risico’s. In deze editie veel aandacht voor fysieke risico’s: kracht zetten, beeldschermwerk, repeterende bewegingen en ongunstige lichaamshoudingen. Hieronder enkele conclusies en tips hoe je hier als bedrijf mee aan de slag kunt.

Naleving arboverplichtingen laat positieve ontwikkeling zien

Het percentage bedrijven dat aan alle arboregels voldoet, blijft structureel lager dan het deel dat de regels niet naleeft. Toch is in vergelijking met voorgaande jaren een voorzichtige positieve ontwikkeling te zien. In 2018 heeft een derde van de bedrijven een RI&E, een preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening en een overeenkomst met een arbodienst. In 2016 voldeed 27% van de bedrijven aan deze verplichtingen uit de Arbowet. Het aandeel bedrijven met een RI&E is toegenomen van 45 procent in 2016 naar 49 procent in 2018. Doordat grote bedrijven doorgaans vaker voldoen aan Arbo verplichtingen dan kleine bedrijven, werkt ruim 80 procent van de werknemers bij een bedrijf met een RI&E.

Fysieke risico’s

Naast Arbo verplichtingen, kijkt de Inspectie SZW in dit onderzoek naar negen specifieke arbeidsrisico’s. De helft hiervan heeft te maken met fysieke belasting: kracht zetten (duwen, trekken, tillen of dragen), beeldschermwerk, repeterende bewegingen (excl. beeldschermwerk) en ongunstige lichaamshoudingen. Aanwezigheid van deze risico’s is significant gestegen ten opzichte van het onderzoek in 2014. Het meest voorkomende risico is beeldschermwerk. Dit speelt bij ruim de helft van de bedrijven.

Tijdens de bedrijfsbezoeken kijken de inspecteurs ook naar maatregelen die bedrijven hebben genomen om risico’s te beheersen. Bijvoorbeeld of een RI&E aanwezig is en of hierin aandacht wordt besteed aan het specifieke risico. Maar ook of er voorlichting wordt gegeven en hulpmiddelen beschikbaar worden gesteld aan werknemers. Het merendeel van de bedrijven neemt in de ogen van de inspecteur voldoende tot goede maatregelen. Op basis van de onderzoeksdata maakt de Inspectie een inschatting van het aantal bedrijven wat risico’s niet of onvoldoende beheerst. Voor repeterende handelingen is dat bijvoorbeeld 40%.

Tools en praktijkvoorbeelden helpen bedrijven op weg

De positieve trend laat het zien: als bedrijven de risico’s kennen en weten hoe ze die kunnen aanpakken, dan gebeurt dat ook. Volgens het Pay it Forward-principe delen we binnen het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk kennis, goede praktijkvoorbeelden en tools. Deze zijn allemaal gratis beschikbaar op fysiekebelasting.tno.nl:

  • De Checklist Fysieke Belasting is een eenvoudige checklist om zelf een eerste indicatieve beoordeling van alle vormen van fysieke belasting mee te doen.
  • Instrumenten voor een verdiepende beoordeling om erachter te komen wat achterliggende oorzaken zijn. Verdiepende instrumenten zijn beschikbaar voor hand-arm taken, werkhoudingen, duwen en trekken en beeldschermwerk.
  • De Wegwijzer Fysieke Belasting geeft meer toelichting over het proces en antwoord op de vraag “hoe kan ik nou aan de slag met fysieke belasting?”.
  • Tenslotte is er de app ‘BewustBelast’ die ondersteunt bij het vergroten van het risicobewustzijn van werknemers.

Kennis en voorbeelden delen we binnen het Netwerk ook zoveel mogelijk live in bijeenkomsten en workshops. De eerstvolgende op de agenda is de Landelijke Dag op 29 oktober. Save the date!

Over Arbo in Bedrijf en rapport downloaden

Dit monitoronderzoek is gebaseerd op de bedrijfsbezoeken van inspecteurs en verschijnt elke twee jaar. Tijdens een bezoek controleert de inspecteur of bedrijven voldoen aan de verplichtingen in de Arbowet, of specifieke risico’s voorkomen en hoe het bedrijf daarmee omgaat.

Lees het bericht op de website van het Ministerie van SZW. Onderaan het bericht zijn het volledige rapport en de tabellen van Arbo in Bedrijf 2018 te downloaden.