TNO Fysieke belasting

TNO Fysieke belasting

beoordelen, aanpakken en kennis delen

Inzetten van BAS, hoe doe ik dat?

Wat is de checklist BAS en voor wie is hij bedoeld?

Checklist BAS is een methode om te bepalen òf, en zo ja welke risico’s aanwezig zijn bij het werken met een beeldscherm. De checklist is eenvoudig toe te passen en bestaat voor het grootste deel uit ja-nee vragen. De methode is bedoeld voor werknemers die (gemiddeld) meer dan 2 uur per dag aan een beeldscherm werken.

Het creëren van een gezonde werksituatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemers. Werkgevers verzorgen de randvoorwaarden, werknemers maken op de werkvloer iedere dag bewuste en onbewuste keuzes over hoe zij hun werkzaamheden uitvoeren. Denk hierbij aan het instellen van de werkplek, het nemen van pauzes, het gebruik maken van beschikbare hulpmiddelen en het ter sprake brengen van knelpunten. Om deze keuzes goed en ‘bewust gezond’ te kunnen maken, is inzicht in de risico’s van de eigen situatie èn inzicht in de oplossingen van belang. Het doel van BAS is om werknemers daarbij te ondersteunen: inzicht geven in hun eigen risico’s en aanreiken van verbeterpunten die aansluiten op die risico’s.

Uit de resultaten van de beoordeling wordt duidelijk of uw werk risico’s op het ontstaan van gezondheidsklachten met zich meebrengt en welke persoonlijke adviezen en verbeterpunten uw risico omlaag kunnen brengen. Daarnaast worden er algemene adviezen gegeven.

De beoordeling gebeurt op individueel niveau; de invoer en resultaten gelden dus ook alleen voor de situatie van degene die BAS invult. De methode is niet bedoeld voor de beoordeling van functies, afdelingen of groepen medewerkers.

BAS introduceren in uw organisatie

U wilt uw werknemers helpen om op een gezonde manier met hun schermen te werken. Op een laagdrempelige manier, maar niet met algemene adviezen omdat het dan wellicht weinig meerwaarde heeft. De methode Beter Achter je Schermen (BAS) is een instrument dat u als werkgever of arbo-verantwoordelijke aan kunt bieden aan uw werknemers.

Het introduceren van BAS klinkt misschien best eenvoudig, tegelijkertijd kan het heel complex zijn om zaken op het werk te veranderen: door vaste routines, productie eisen, gebrek aan (de juiste) hulpmiddelen, of werknemers die niet goed weten bij wie ze hulp kunnen vragen. Om de introductie van BAS goed te begeleiden en er vervolgens het meeste uit te halen, staan hieronder enkele tips en aandachtspunten.

Een goede introductie

Het effect van de inzet van BAS is het grootst als de introductie goed is. Dit kan het best tijdens een korte bijeenkomst, bijvoorbeeld aansluitend aan een team- of werkoverleg, ondersteund door een e-mail en/of flyers op de bureaus. Bij de introductie is het belangrijk om toe te lichten waarom BAS aangeboden wordt en wat werknemers daar zelf aan hebben. Geef ook aan waar mensen terecht kunnen als zij vragen hebben. Op deze manier creëert u duidelijkheid en draagvlak voor het invullen van BAS.
Voor de introductie kunt u gebruik maken van onderstaande flyer, die u op de eigen organisatie aan kunt passen.

Flyer, introductie BAS

Een goede follow up

Na de introductie kunnen medewerkers BAS invullen en met de resultaten aan de slag. Het kan voor werknemers lastig zijn om de adviezen toe te passen op hun eigen situatie. Zoek werknemers daarom op, informeer hoe het gaat en vraag of ze tegen belemmeringen aan lopen. Op die manier heb je de mogelijkheid mee te denken bij het zoeken naar oplossingen, kan je bij eventuele klachten doorvragen naar onderliggende oorzaken en wordt het gezamenlijke belang benadrukt. We adviseren om in een tweede bijeenkomst met werknemers te bespreken of BAS hen heeft geholpen, wat hun ervaringen waren en hoe eventuele problemen zijn verholpen.

Om gezond werken met beeldschermen ook op de lange termijn te waarborgen, is het belangrijk om het een plaats te geven in de dagelijkse gang van zaken in de organisatie. Hoe dat vorm te geven, is afhankelijk van de gang van zaken in jouw organisatie. De RI&E en het plan van aanpak of meer specifiek het werken met beeldschermen zou bijvoorbeeld een vast onderwerp kunnen zijn in het functioneringsgesprek of tijdens afdelings- of teamoverleggen. Het is ook belangrijk om een link te leggen met andere arbo-risico’s in jouw organisatie. Zo is er vaak een relatie tussen fysieke belasting en psychosociale belasting zoals werkdruk, waardoor de kans op klachten toeneemt als beide factoren voorkomen.

U kunt ook afspraken maken met de bedrijfsarts om fysieke belasting en klachten (en uitval hierdoor) als onderwerp te bespreken in het Sociaal Medisch Team (interdisciplinair overleg over verzuim). Daarnaast is het belangrijk om geregeld te evalueren hoe het gesteld is met de fysieke belasting in de organisatie. Het thema gezond beeldschermwerk kan bijvoorbeeld opgenomen worden in reguliere medewerkers-tevredenheidsonderzoeken.